Regulamin szkoleń online oraz stacjonarnych organizowanych przez firmę Legrand Polska Sp. z o.o. (dalej: Regulamin).

 

I. ORGANIZATOR SZKOLENIA

Organizatorem szkoleń jest firma Legrand Polska Sp. z o.o. (Organizator) z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przy ulicy Waryńskiego 20, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000142835.

II. UCZESTNIK SZKOLENIA

Uczestnikiem szkolenia zorganizowanego przez Organizatora, jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Organizatora przez stronę https://legrand.pl/szkolenia, wypełniając formularz rejestracyjny przesłany przez Organizatora lub jej udział został potwierdzony w inny sposób (np. odrębną umową).

III. OFERTA SZKOLENIA

Zakres, tematyka miejsce oraz forma szkolenia określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie https://legrand.pl/szkolenia.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia, przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

IV. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – UMOWA

Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się przesyłając do Organizatora formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie https://legrand.pl/szkolenia lub wypełniając formularz rejestracyjny przesłany przez Organizatora.
Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (nie dotyczy szkoleń on-line); liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora.

V. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem, telefonicznie lub zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej Organizatora.

VI. ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Szkolenia prowadzone przez Organizatora są BEZPŁATNE.
W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za wybrane szkolenia. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o wysokości i formie odpłatności za dane szkolenie w formie pisemnej, umieszczając tą informację na zaproszeniu na szkolenie, w formularzu rejestracyjnym lub w innej formie.

VII. REKLAMACJE

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik szkolenia akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Legrand Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
   
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika szkolenia jest Legrand Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (57-200) przy ul. Waryńskiego 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142835, NIP: 887-000-02-06.
   
 3. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych (danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych),
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego
    
 4. Administrator nie udostępnia danych osobowych do tzw. państw trzecich – do państw spoza Europejskiego obszaru Gospodarczego.
   
 5. W celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnika szkolenia, można się kontaktować:
  1. pisemnie na adres korespondencyjny:

   Legrand Polska sp. z o.o.
   ul. Domaniewska 48
   Warszawa 02-672

  2. przesyłając wiadomość na adres e-mail: recepcja@legrand.com.pl,
  3. telefonicznie pod nr: (22) 549 23 30.
    
 6. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie https://legrand.pl/obowiazek-informacyjny

IX. ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora.

2. Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas i po szkoleniu, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie mogą być rozpowszechnianie w innych celach.

3. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także takich ich spożywania bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.

4. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.

5. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.

X. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane na https://legrand.pl/szkolenia

 


newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się