Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny – kandydaci do pracy

Spis treści
I. Wstęp
II. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
III. Jakie są podstawy, cele i okresy przechowywania Twoich danych osobowych przez Administratora?
IV. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?
V. Kiedy przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?
VI. Jakie inne prawa Ci przysługują?
VII. Kiedy przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych?
VIII. Jakie są przesłanki podania przez Ciebie nam Twoich danych osobowych i konsekwencje ich niepodania?
IX. Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji?
X. Jak możesz się z nami skontaktować w celu realizacji wszystkich Twoich praw?

I. Wstęp

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych związanych z rekrutacją na stanowiska pracy w spółce Legrand Polska sp. z o. o.

Naszą intencją zawsze było i jest, aby ochronę prywatności traktować priorytetowo. W tym celu podejmujemy wszelkie konieczne organizacyjne i techniczne środki, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało nie tylko wymogom prawnym, ale także odzwierciedlało


II. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Legrand Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (57-200) przy ul. Waryńskiego 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142835, o kapitale zakładowym w wysokości 16 412 250 zł, NIP: 887-000-02-06.


III. Jakie są podstawy, cele i okresy przechowywania Twoich danych osobowych przez Administratora?

 1. Administrator ustala cele i środki przetwarzania danych osobowych i w tym zakresie dochodzi do administrowania przez niego Twoimi danymi osobowymi. W tabeli poniżej szczegółowo opisano cele przetwarzania.
 2. W każdym przypadku Administrator dokłada starań, aby zakres przetwarzania Twoich danych osobowych był minimalny i adekwatny do wskazanych poniżej celów przetwarzania.
 3. Zgodnie z Kodeksem pracy Administrator - jako Twój potencjalny pracodawca - ma prawo żądać od Ciebie - jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie - podania danych osobowych obejmujących Twoje:
  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. imiona rodziców;
  3. datę urodzenia;
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  5. wykształcenie;
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 4. Inne dane osobowe Administrator może przetwarzać w oparciu o Twoją zgodę.
   
  Lp. Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania – w relacji do celu przetwarzania Okresy przechowywania danych osobowych lub kryteria ich ustalania – w relacji do celu przetwarzania
  1 Rekrutacja na stanowisko pracy wskazane w ogłoszeniu o pracę, w związku z którym przekazujesz nam Twoje dane osobowe.

  Art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz przepisy prawa pracy wskazujące na zakres danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jakich żądać może pracodawca.

  Art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku, gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody.

  Do 30 dni od czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy wskazane w ogłoszeniu o pracę, w związku z którym przekazujesz nam Twoje dane osobowe.

  Gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody  – od momentu udzielenia zgody do chwili jej cofnięcia – nie dłużej jednak niż do 30 dni od czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy wskazane w ogłoszeniu o pracę, w związku z którym przekazujesz nam Twoje dane osobowe.

  2 Rekrutacja na inne niż wskazane w ogłoszeniu o pracę, w związku z którym przekazujesz nam Twoje dane osobowe, stanowiska pracy u Administratora, co jest uzasadnionym interesem Administratora.

  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

  Art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku, gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody.

  Gdy zgoda na przetwarzania nie jest wymagana, przetwarzanie danych osobowych w opisywanym tu celu następuje w okresie do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych i pozytywnego jego rozpatrzenia przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia przekazania nam Twoich danych osobowych.

  Gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody  – od momentu udzielenia zgody do chwili jej cofnięcia – nie dłużej jednak niż do upływu 1 roku od dnia przekazania nam Twoich danych osobowych.

  3 Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z łączących nas stosunków prawnych oraz 60 dni od zakończenia tego okresu – w związku z możliwością zgłoszenia roszczenia w ostatniej chwili - czyli co do zasady 3 lata i 60 dni od dnia zakończenia ostatniej z rekrutacji, na potrzeby której dane osobowe danego kandydata były przetwarzane.
  4 Bezpieczeństwo i ochrona mienia oraz osób przebywających na terenie zakładu lub placówek Administratora. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes w postaci zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie zakładu lub placówek Administratora. Dane osobowe inne niż wizerunek utrwalony na nagraniach monitoringu przechowywane są nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia rejestracji wejścia danej osoby na teren zakładu lub placówki Administratora.
  Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny zainstalowany w zakładzie lub placówkach Administratora - do 90 dni od dnia rejestracji wizerunku przez monitoring wizyjny na terenie zakładu lub placówek Administratora.
   
 5. Zasadą jest, że dane osobowe przetwarzane są w określonym celu wyłącznie przez okres przetwarzania przypisany do tego celu (jak wskazano w tabeli powyżej).
 6. Zakończenie przetwarzania danych osobowych w danym celu, nie oznacza automatycznie konieczności ich usunięcia. Przetwarzania danych ogranicza się wtedy do celów, co do których okresy przetwarzania jeszcze się nie zakończyły.
 7. Dane osobowe są całkowicie usuwane z systemów teleinformatycznych i zbiorów papierowych Administratora po upływie najdłuższego z okresów przetwarzania tych danych.
 8. Mogą zaistnieć okoliczności, których nie sposób przewidzieć na etapie planowania okresów retencji danych, a które uzasadniać będą potrzebę dłuższego przetwarzania danych w określonym celu. W szczególności mogą ujawnić się okoliczności, które będą przedmiotem badania przez organ administracji publicznej lub sąd w ramach postępowania karnego, cywilnego lub administracyjnego. Postępowania takie mogą nie zakończyć się przed upływem planowanego okresu przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku Administrator dołoży starań, aby w trakcie takiego postępowania dane osobowe przetwarzane były wyłącznie w minimalnym zakresie, adekwatnym do celów postępowania.

IV. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

 1. W ramach realizacji naszych zadań i celów Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do różnych odbiorców danych osobowych.
  W tabeli poniżej przedstawiamy spis kategorii tych odbiorców.
  Kategorie odbiorców danych osobowych:
  1. spółki z grupy Legrand powiązane z Administratorem,
  2. podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie procesów rekrutacji,;
  3. dostawcy usług teleinformatycznych w zakresie sprzętu i oprogramowania,
  4. firmy ochroniarskie świadcząca dla Administratora usługi z zakresu ochrony osób i mienia
  5. firmy doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowej
 2. Administrator nie udostępnia danych osobowych do tak zwanych państw trzecich, tj. do Państw spoza Europejskiego obszaru Gospodarczego.
 3. Administrator nie udostępnia danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

V. Kiedy przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które oparte jest na uzasadnionych interesach Administratora. Chodzi tu o wszystkie te cele przetwarzania wskazane w tabelach powyżej, gdzie w kolumnie podstawy przetwarzania wskazano art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane opisane wyżej celach wskazanych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W związku z powyższym prosimy Cię o uzasadnienie Twojego sprzeciwu tak, abyśmy mogli poznać Twoją szczególną sytuację i aby możliwe było nasze ustosunkowanie się do niej.
 3. Dołożymy wszelkich starań, abyś jak najszybciej otrzymał informację o podjętych przez nas działaniach w związku z Twoim sprzeciwem, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania. W szczególnych sytuacjach, gdy Twój sprzeciw będzie miał skomplikowany charakter, lub gdy będzie złożony razem z innymi żądaniami, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia wskazanego wyżej terminu o kolejne dwa miesiące. Zostaniesz o tym poinformowany w ciągu miesiąca od otrzymania przez nas Twojego żądania.
 4. Wykonanie Twojego prawa do sprzeciwu jest wolne od opłat.
 5. Twój sprzeciw, możesz nam przedstawić:
  • pisemnie na adres korespondencyjny:;
   Legrand Polska Sp. z o.o.
   ul. Domaniewska 48
   02-672 Warszawa
  • przesyłając wiadomość na adres e-mail: recepcja@legrand.com.pl
  • telefonicznie pod nr tel. (22) 549 23 30

VI. Jakie inne prawa Ci przysługują?

Zgodnie z RODO, przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora.

 1. Prawo dostępu do danych osobowych
  Prawo dostępu do danych osobowych polega na tym, że jesteś uprawniony do uzyskania od Administratora:
  1. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące, 
  2. a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu oraz informacji o okolicznościach przetwarzania tych danych.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych
  Prawo do sprostowania danych polega na żądaniu przez osobę, której dane dotyczą: Żądając sprostowania powinieneś wykazać, ze dane osobowe Ciebie dotyczące są nieprawidłowe lub niekompletne.
  Brak sprostowania lub uzupełnienia danych przez Administratora, uprawnia Cię do zwrócenia się do organu nadzorczego z wnioskiem o nakazanie administratorowi danych zadośćuczynienia żądaniu.
  1. sprostowania nieprawidłowych (nieprawdziwych) danych osobowych;
  2. uzupełnienia niekompletnych (niepełnych) danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych
  Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) polega na możliwości żądania usunięcia danych osobowych przez Administratorów, jeżeli: Usunięcie danych powinno polegać na zniszczeniu danych osobowych (lub nośników, na jakich znajdują się dane) lub takiej modyfikacji danych osobowych, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (np. zaczernienie).
  Prawo do bycia zapomnianym doznaje jednak wyjątków opisanych w RODO. Zgodnie z RODO prawo to nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne między innymi do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak i do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, które nie ukończyło 16 lat.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Ograniczenie przetwarzania polega na ograniczeniu przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania. 
  Administrator Twoich danych osobowych jest zobowiązany do ograniczenia przetwarzania danych w  następujących przypadkach:
  • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych lub wniesiesz sprzeciw – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych lub rozpatrzyć sprzeciw;
  • przetwarzanie będzie niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Administratorzy nie będą już potrzebować Twoich danych osobowych do ustalonych przez nich celów przetwarzania, ale Ty uznasz, że są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do przenoszenia danych
  Prawo do przenoszenia danych polega na tym, że posiadasz uprawnienie do: Prawo do przenoszenia danych znajduje zastosowanie wtedy, gdy:
  • otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego;
  • przesłania tych danych innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). 
  • przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz
  • jeżeli dane pochodzą od Ciebie, 
  • a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
  • albo, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody.
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
  W każdym przypadku, gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce takim organem będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Kiedy przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

 1. W każdym przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie Twojej zgody, masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Wycofać zgodę możesz:
  • pisemnie na adres korespondencyjny:
   Legrand Polska Sp. z o.o.
   ul. Domaniewska 48
   02-672 Warszawa
  • przesyłając wiadomość na adres e-mail: recepcja@legrand.com.pl
  • telefonicznie pod nr tel. (22) 549 23 30

VIII. Jakie są przesłanki podania przez Ciebie nam Twoich danych osobowych i konsekwencje ich niepodania?

W ramach prowadzonej rekrutacji powinieneś udostępnić nam Twoje dane osobowe, które są konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę. Jeżeli nie przekażesz nam takich danych osobowych, nie będziemy mogli Cię zatrudnić.


IX. Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Decyzje, jakie podejmujemy wobec Twojej osoby nie opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Twoich danych osobowych.


X. Jak możesz się z nami skontaktować w celu realizacji wszystkich Twoich praw?

 1. W celu realizacji swoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować:
  • pisemnie na adres korespondencyjny:
   Legrand Polska Sp. z o.o.
   ul. Domaniewska 48
   02-672 Warszawa
  • przesyłając wiadomość na adres e-mail: recepcja@legrand.com.pl
  • telefonicznie pod nr tel. (22) 549 23 30
 2. Prowadzona komunikacja jest wolna od opłat. Jeżeli Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter,
  Administrator może:
  • pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
  • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.


newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się